Trafikksikkerhetsarbeidet i Viken fylkeskommune er basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i veitrafikken – nullvisjonen.

Fylkeskommunen er en av flere sentrale aktører i nullvisjons- og trafikksikkerhetsarbeidet, både som veieier, plan- og samordningsmyndighet, ansvarlig for kollektivtransport og eier av videregående skoler.  Vi har et spesifikt ansvar etter veitrafikkloven (§ 40a) for å «tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket».

Til toppen