Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsarbeidet i Viken fylkeskommune er basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – nullvisjonen.

Fylkeskommunen er en av flere sentrale aktører i nullvisjons- og trafikksikkerhetsarbeidet, både som veieier, plan- og samordningsmyndighet, ansvarlig for kollektivtransport og eier av videregående skoler.  Fylkeskommunen har et spesifikt ansvar etter veitrafikkloven (§ 40a) for å «tilrå og samordne tiltak for å fremmetrafikksikkerheten i fylket».

Gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 har fylkeskommunene, som en av flere aktører, forpliktet seg til å følge opp med tiltak.

2020 blir en overgang mellom å gjennomføre tiltak mest mulig likt det de tre fylkene tidligere har gjort, og å utarbeide nye tiltak for hele Viken.

Trafikksikkerhet

Til toppen