Endringer i drosjetjenesten fra 1. juli 2020

Stortinget har vedtatt omfattende endringer i yrkestransportloven med virkning fra 1. juli 2020.

Hovedpunktene i vedtaket er å:

  • Oppheve antallsreguleringen med tilhørende driveplikt.
  • Gi fylkeskommunene adgang til å tildele eneretter for drosjetransport i kommuner med innbyggerantall og befolkningstetthet under en viss terskelverdi.
  • Videreføre krav om drosjeløyve, men lempe på innholdet i løyvekravet ved å fjerne kravet om faglig kompetanse for løyvehavere.
  • Innføre 10-årige drosjeløyver.
  • Oppheve sentraltilknytningsplikten for drosjer og innføre en plikt til loggføring av alle drosjeturer.
  • Innføre fagkompetansekrav for fører av drosje.
  • Innføre krav om at søker til kjøreseddel må ha hatt førerkort i klasse B i minst to år før vedkommende kan tildeles kjøreseddel for drosje.
  • Justere hjemmelen for fylkeskommunene til å kunne stille miljøkrav til drosjer, slik at miljøkrav må knyttes til kommunegrensene.

En oversiktlig framstilling av endringene og bakgrunnen for disse finnes på regjeringen.no.

Til toppen